> home > informace o firmě > certifikát jakosti ISO - 9001:2001

> historie firmy

> výpis z obchodního rejstříku

> firemní preference

> certifikát jakosti ISO-9001:2001

> politika jakosti

Certifikát jakosti ISO - 9001:2001

 

 

 

CERTIFIKÁT O JAKOSTI vydává auditorská firma (jakožto 3. strana) firmě zhotovitele (jakožto 1. straně).

 • Certifikát o jakosti zaručuje zákazníkovi (jakožto 2. straně), že systém managementu jakosti zhotovitele, je vytvořený podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a splňuje všechny její požadavky na jakost výrobku nebo služby, poskytované zákazníkovi.
 • Auditorská firma má pověření k tomuto výkonu od Evropské organizace pro jakost a čas od času je touto organizací kontrolována, zda audity vykonává ku prospěchu zákazníka.
 • Auditorská firma kontroluje zhotovitele každoročně. A pokud zákazník není spokojen s jakostí výrobku nebo služby, může u ní podat na zhotovitele stížnost a auditorská firma udělá se zhotovitelem pořádek. Případně mu i certifikát jakosti odebere do doby, než si zhotovitel udělá ve své organizaci takový pořádek, aby splňoval požadavky normy na jakost.

O ČEM JE MEZINÁRODNÍ NORMA ČSN EN ISO 9001 ?

Má-li firma uspokojit požadavky zákazníka na jakost výrobku nebo služby, musí být řízena systematickým a jasným způsobem. Zavedení takového způsobu řízení firmy a jeho udržování má úspěch, jestliže cílem je neustálé zlepšování efektivnosti firmy a to na základě toho, že jsou respektovány potřeby zainteresovaných stran, zejména zákazníka.

A právě tato norma obsahuje zásady pro takový způsob řízení firmy!Touto normou se řídí všechny technicky vyspělé státy světa. Její základ byl položen v Japonsku a vyplynul z něj „japonský hospodářský zázrak“ v 80. letech minulého století.

Norma vyžaduje aby ve firmě byly:

 • identifikovány procesy
 • určeny jejich posloupnosti a návaznosti
 • stanoveny kritéria a metody pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů
 • zajištěny zdroje pro fungování procesů (lidé, finance, infrastruktura )
 • procesy sledovány, měřeny, analyzovány a zlepšovány

UPLATNĚNÍ NORMY U NÁS ZNAMENÁ, že

jakost není u nás jen výsledkem výstupní kontroly v závěru díla, ale systematickým procesem při každé naši činnosti, takže:

 • máme stanovenou POLITIKU JAKOSTI, ve které sdělujeme svým zaměstnancům a zákazníkům jak chápeme jakost našeho produktu, co pro to udělá vedení a co zaměstnanci
 • pro každý rok stanovujeme CÍLE JAKOSTI
 • máme určeného představitele managementu firmy, který zodpovídá za funkčnost a efektivitu našeho systému managementu jakosti a kromě toho vytváří ve firmě vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé firmě
 • máme PŘÍRUČKU JAKOSTI, uvádějící dokumenty v nichž jsou stanoveny postupy pro:
 • přezkoumání požadavků zákazníka proto, aby jeho požadavky byly dokonale firmou poznány
 • vypracování přípravy zakázky (lidé, materiál, infrastruktura, subdodávky, prostředí)
 • řízení realizace zakázky tak, aby s jejím průběhem byl zákazník spokojen
 • vyřízení případné reklamace (když už k ní dojde) tak, aby zákazník byl plně spokojen a prominul nám, že vůbec musel reklamovat
 • nakupování materiálu tak, aby byl pro zákazníka získán materiál kvalitní a cenově únosný
 • výcvik zaměstnanců, aby jejich práce byla na vysoké odborné úrovni
 • měříme jen měřidly, která jsou pravidelně kalibrována a kontrolována
 • máme zavedeno každoroční pravidelné prověřování, zda činnosti ve firmě probíhají správně a efektivně
 • máme stanovený a využívaný systém pro sledování a shromažďování údajů o našich činnostech, které jsou analyzovány za účelem zjištění, zda jsou účelné a efektivní
 • každoročně dochází k přezkoumání zda systém managementu jakosti podle výše uvedené normy je funkční a efektivní
 • máme zaveden postup pro neustálé zlepšování našich činností ve vztahu k zákazníkovi

VŠICHNI NAŠI ZAMĚSTNANCI

SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI 8 PRAVIDLY

1. JSME ZAMĚŘENI NA ZÁKAZNÍKA

Víme, že jsme závislí na svých zákaznících, a proto chceme rozumět jeho současným a budoucím potřebám, plnit jeho požadavky a pokoušíme se předvídat jeho očekávání.

2. VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Naši vedoucí osobnosti vytvářejí soulad účelu a zaměření organizace, vytvářejí a udržují prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů firmy.

3. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Všichni zaměstnanci na všech úrovních si uvědomují, že jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch firmy.

4. PROCESNÍ PŘÍSTUP

Naše činnosti a související zdroje jsou řízeny jako proces, takže požadovaných výsledků dosahujeme mnohem účinněji.

5. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU

Tím, že máme identifikovány procesy, porozuměli jsme lépe souvislostem mezi nimi, takže nový systémový způsob jejich řízení přispívá k vyšší efektivnosti a účinnosti firmy při dosahování jejich cílů.

6. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Našim trvalým cílem firmy je neustálé zlepšování její celkové výkonnosti.

7. PŘÍSTUP K ROZHODOVÁNÍ

se v naší firmě zakládá na faktech a tudíž naše rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací, čímž se zvyšuje efektivnost našeho rozhodování.

8. VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ DODAVATELSKÉ VZTAHY

Víme, že firma a její dodavatelé jsou vzájemně závislí, takže udržujeme zájemně prospěšné vztahy, což zvyšuje schopnost uspokojovat požadavky zákazníka.

 

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru